మీ పాత మరియు ప్రస్తుత భూమి పహాణీని మొబైల్‌లో ఎలా చూడాలి?

భూమి పహాణీ

భూమి పహాణీ: ఒక రైతు తాను కూడా రైతునేనని నిర్ధారించుకోవడానికి అతని పేరులోని పహాణీ పత్రం చాలా ముఖ్యం. ఈ భూమి దస్తావేజు లేదా ఉతారా రైతుకు …

Read more