మొబైల్‌లో పాన్ కార్డుతో ఆధార్ కార్డును లింక్ చేయవచ్చు. ఆధార్ మరియు పాన్ కార్డ్ లింక్ చేయడానికి పూర్తి ప్రక్రియ

పాన్ కార్డుతో ఆధార్ కార్డును లింక్

ఆధార్ మరియు పాన్ కార్డ్‌లను లింక్ చేయడం చాలా సులభం, దీని కోసం భారత ప్రభుత్వం ఒక సాధారణ విధానాన్ని అందించింది. పాన్ మరియు ఆధార్ కార్డును …

Read more