భగవద్గీత: మనస్సును అదుపులో ఉంచుకుంటే మనిషి విజయం సాధించడం ఖాయం; గీతలోని ఈ 4 అంశాలను తెలుసుకోండి

భగవద్గీత

భగవద్గీత: మనస్సును అదుపులో ఉంచుకుంటే మనిషి విజయం సాధించడం ఖాయం; గీతలోని ఈ 4 అంశాలను తెలుసుకోండి భగవద్గీత అప్‌డేష్: భగవద్గీత జీవిత సారాంశం అని చెప్పబడింది. …

Read more